حساب کاربری

آلزایمر چگونه آغاز می شود؟

امتیاز : بازدید از این صفحه: 384 بازدید   


بی شک از دست دادن حافظه یکی از علامتهاي اصلی بیماري آلزایمر است، اما علائم دیگري نیز وجود دارد که زنگ خطري براي آغاز ابتلا به این بیماري است؛ در این مطلب به آنها اشاره میکنیم.

مشکلات حافظه

بیماري آلزایمر خیلی زود حافظه کوتاه مدت را نشانه می رود. فرد سالم ممکن است به طور متوسط پنج تا 9 داده اطلاعاتی را به حافظه کوتاهمدت خود بسپارد، اما اطلاعات سپرده شده در حافظه کوتاهمدت یک فرد مبتلا به آلزایمر دو تا سه و حتی صفر خواهد بود. وقتی فرد در طول روز چندبار سوال کند: «امروز چه روزي است؟»، «ساعت چند است؟» یا «امروز قرار است چه کارهایی انجام دهیم؟» و همچنین فراموش کند که شب گذشته چه کارهایی انجام داده است اولین نشانههاي آلزایمر را بروز میدهد.

مشکل در یافتن کلمات

اگر آسیبهاي بیماري آلزایمر قسمتهاي عقب مغز را درگیر کند در عمکلرد زبان نیز اختلالاتی به وجود میآید که به آن آفازي گفته میشود. البته با گذشت زمان براي همه پیش میآید در حین صحبت کردن دنبال کلمات یا مثلا اسامی بگردند، اما بیماري آلزایمر با مشکل طبیعی فراموشکردن کلمات فرق دارد. در حالت عادي فرد در نهایت میتواند کلمه مورد نظرش یا هم معنی آن را پیدا کند، اما ناتوانی در یافتن کلمه مورد نظر یا به کار بردن یک کلمه به جاي واژه دیگر از علائم آلزایمر است.

فراموش کردن زمان و مکان حوادث

یکی دیگر از مشخصات بارز آلزایمر بروز اختلالاتی در حافظه اپیزودیک یا اتوبیوگرافیکال است که به حوادث زندگی فرد (زمان، مکان، احساسها و دیگر اطلاعات مربوط به آن) مربوط میشود. در واقع این حافظه مربوط به بازسازي حوادث زندگی در زمان و مکان خاص آن است. البته براي همه ما پیش میآید که تاریخ یک رویداد مانند ازدواج، تولد و غیره را موقت فراموش کنیم، اما وقتی فردي قادر نباشد حوادث را در زمان و مکان وقوع آن به خاطر بیاورد جاي نگرانی دارد و از علائم ابتلا به آلزایمر است.

کاهش سرزندگی و اشتیاق

در 80درصد موارد، بیمار آلزایمري بیانگیزه و بیاشتیاق میشود. از نظر علمی به این حالت آپاتی گفته میشود که لوب فرونتال (پیشانی یا قدامی) مغز را که مربوط به کنترل رفتارهاي اجتماعی و سازماندهی فعالیتهاست، درگیر میکند. البته نباید آپاتی را با کاهش شور و سرزندگی گذرا و حتی افسردگی اشتباه گرفت. آپاتی زمانی است که فرد دچار بی اعتنایی میشود و میل و انگیزه خود را به بیرون رفتن، ملاقات با دیگران، انجام فعالیتهاي روزمره و لذتبخش سابق را از دست میدهد و در عین حال مهمترین مشخصه آلزایمر یعنی مشکلات حافظه را نیز بروز میدهد.

فراموش کردن برخی آموخته ها

بیماري آلزایمر در حافظه سمانتیک که به حافظه معنایی نیز معروف است، اختلال ایجاد میکند. این حافظه دربرگیرنده کلمات، مفاهیم و آموختههاست. حافظه سمانتیک وظیفه ثبت و ضبط دقیقتر حوادث، وقایع، مفاهیم و اطلاعات درباره محیط خارج را به عهده دارد و شامل اطلاعاتی درباره عادات اجتماعی، دستور زبان، مفاهیم ریاضی و... میشود. اطلاعات موجود در حافظه سمانتیک به مدت طولانی ثبت و ضبط شده و ماندگار است. اما اگر فردي نتواند به یاد بیاورد که یک هفته چند روز است یا قادر به شمردن و یادآوري نام پایتخت کشورها نباشد یا به خاطر نیاورد در چه سالی و در چه محیطی مشغول به کار بوده است از علائم آلزایمر است.

مشکل در شناخت اطرافیان

بیمار آلزایمري در شناخت افراد یا اشیاي آشناي پیرامون خود و همچنین تشخیص صداها یا شناسایی اشیا با لمس آنها دچار مشکل میشود. همچنین امکان دارد فرد قادر به شناسایی چهره آشنا یا از درك بیماري خود عاجز شود. البته براي همه افراد و بخصوص سالمندان پیش میآید که به طور لحظهاي در شناخت اطرافیان خود دچار مشکل شوند و آنها را با هم اشتباه بگیرند، اما اگر فردي براي مثال به دنبال قند به آشپزخانه برود و با نمک برگردد یا قادر به شناسایی چهرهها یا مکانهاي آشنا نباشد و در عین حال متوجه بیماري و مشکلات حافظه خود نیز نشود به این معنی است که دچار آلزایمر شده است.

غمگینی و در خود فرورفتگی

افسردگی بخشی از علائم اصلی آلزایمر است که در کنار مشکلات حافظه بروز میکند .البته هر نوع کجخلقی و غمگینی در افراد سالمند نشانه آلزایمر نیست. زمانی میشود در خود فرورفتگی را به بیماري آلزایمر ربط داد که فرد دچار افسردگی عمیق شود و مدام احساس خستگی یا غم داشته باشد و تکرار کند که به هیچ دردي نمیخورد یا در افکار خود غرق شود و از دنیاي پیرامون خود دور بیفتد.

بی اشتهایی

به مرور زمان، آلزایمر باعث بروز بیاشتهایی و اختلالات خواب میشود. این علائم در نتیجه بیعلاقگی، از دست دادن قدرت شناسایی و بی تحرکیهاي مربوط به بیماري بروز میکند. اگر بی اشتهایی موقت باشد جاي نگرانی نیست، اما میل به غذا نداشتن یا لب به غذا نزدن در افراد سالمند نگران کننده است. علاوه بر این خواب آلودگی در طول روز و بیخوابی شبانه یا بروز مشکلاتی در به خواب رفتن نیز جزو علائم ابتلا به آلزایمر محسوب می شود.

مشکل در نگارش

بیماري آلزایمر ممکن است خود را با فراموش کردن حرکات ارادي نشان دهد. از نظر علمی به این مشکل آپراکسی میگویند. این حرکات ارادي شامل تمام کارهایی است که از کودکی آموختهایم. بیشک براي همه پیش میآید که به دلیل حواس پرتی دکمههاي لباس را اشتباهی ببندند یا در حین آشپزي موادي را فراموش کنند، اما در مواردي که فرد در نوشتن، استفاده از ملحفه، شستن دست، لباس پوشیدن، آشپزيکردن و... دچار مشکل میشود پاي آلزایمر در میان است.

استرس بی دلیل

به عقیده متخصصان حدود 42 درصد افراد مبتلا به آلزایمر علاوه بر اختلالات حافظه دچار اضطراب نیز میشوند. توجه داشته باشید که استرس پدیدهاي طبیعی و بهنجار (نرمال) در بدن است و نشان میدهد بدن عملکرد خوبی دارد، اما اگر فردي از آینده وحشت داشته باشد به طوري که نتواند به کارهایی که همیشه انجام میداده است، بپردازد (مانند آشپزي، رانندگی و...) ممکن است نشاندهنده ابتلا به آلزایمر باشد. گاهی این افراد دچار حملاتی مانند احساس تنگی نفس و تپش قلب شدید میشوند که نشاندهنده استرس بالاست.

شدت اختلالاتی مانند استرس بیمورد نیز در همه افراد یکسان نیست. در برخی افراد این علائم اضطراب بههیچوجه بروز نمیکند یا بسیار دیر خود را نشان میدهد. توجه داشته باشید که علائم بیماري آلزایمر در افراد مختلف متفاوت است. بروز و پیشرفت این بیماري به مکان آسیبهاي مغزي فرد بستگی دارد. به همین دلیل برخی از افراد بسرعت دچار اختلالات جدي زبانی میشوند، اما این مشکل در برخی دیگر کمتر دیده میشود یا دیرتر خود را نشان میدهد. هرچند اختلالات حافظه مشخصترین علامت آلزایمر است، در 10 درصد موارد به عنوان اولین مشخصه خود را نشان نمیدهد.

هذیان گویی

حدود 20درصد افراد مبتلا به آلزایمر دچار هذیانگویی میشوند. این در حالی است که فرد متوجه هذیانگویی خود نیست و به گفتههاي خود اعتقاد دارد .هذیانگویی در مراحل پیشرفته بیماري با توهم بخصوص توهمهاي دیداري، همراه است. وقتی فردي ادعا میکند افراد و حیواناتی را میبیند یا احساس میکند سایهاي در کنار او قدم میزند، جزو نشانههاي آلزایمر است. علاوه بر این بیمار آلزایمري حرفهایی نظیر « یم دانم که میخواهید از شر من خلاص شوید، فلانی لوازم مرا میدزدد، فلانی به من خیانت میکند و...» را نیز به زبان میآورد

ارسال دیدگاهX