حساب کاربری

افت تحصیلی

امتیاز : بازدید از این صفحه: 347 بازدید   


اصطلاح افت تحصیلی معمولا زمانی استفاده می شود که عملکرد تحصیلی دانش آموز در اکثر دروس یا دروس اساسی، به طور چشمگیری کاهش یابد.

افت تحصیلی در دانش آموزان مقطعی نبوده و در صورت نادیده گرفته شدن، می تواند تا ترک تحصیل هم ادامه یابد.

به عبارت د‌یگر افت‌ تحصیلی شامل جنبه‌های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد‌رسه، ترک تحصیل قبل از موعد‌ مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی د‌انش‌آموز و سال‌های مقرر آموزش و کیفیت نازل تحصیلات می‌شود‌

 

 

از جمله مهمترین عوامل افت تحصیلی در میان دانش آموزان می توان به موارد زیر اشاره داشت :

عوامل مربوط به دانش آموز
مزاج و سرشت: همه افراد در ابتدای زندگی دارای طبع خاص خود هستند که شامل سه نوع آسان، معمولی و دشوار می باشد. بر اساس تحقیقات و تجربه ها، کودکان دشوار با احتمال بیشتری افت تحصیلی را تجربه می کنند. کودکان دشوار به کودکانی گفته می شود که معمولا انعطاف ناپذیرترند و آستانه تحمل پایین تری دارند. به همین علت در مواجهه با مشکلات و شکست ها آسیب پذیر بوده و عکس العمل های نامناسب از خود نشان می دهند.

هوشبهر فرد ( IQ ) : هنگام صحبت درباره عملکرد تحصیلی باید دقت کنیم که میزان هوشبهر فرد ( IQ ) در چه درجه ای می باشد. نمره هوشبهر یا IQ توسط آزمون های هوش استاندارد سنجیده می شود و مبحث افت تحصیلی برای هوشبهر زیر 90 مطرح نمی شود.
نگرش و طرز تفکر نسبت به تحصیل : معمولا افرادی که دچار افت تحصیلی می شوند، به تحصیل علاقه دارند اما دچار سردرگمی هستند و نسبت به شرایط خود بی توجه اند. لازم است که تفکر و شناخت صحیح نسبت به تحصیل به وسیله آموزش و راهنمایی در ذهن کودک شکل بگیرد. والدین با ایجاد هدف تحصیلی و نگاه مثبت به دانش آموزان کمک می کنند در مسیر تحصیل دچار افت تحصیلی نشوند.

اختلاف ها و مشاجرات خانودگی: دعوای والدین و جو نامناسب خانواده باعث زده شدن فرزند و فرار او از محیط خانه و خانواده می شود که خود می تواند فرد را در معرض افت تحصیلی قرار دهد. فقدان یکی از والدین یا طلاق والدین می تواند تاثیر مخربی روی تحصیل دانش آموز داشته باشد. ناهماهنگی والدین در سبک فرزندپروری باعث سردرگمی شده و آن ها را در مسائلی مثل تحصیل و آینده آن دچار تردید می کند.

شیوه های نظارت و کنترل معیوب والدین: والدین و مربیان سخت گیر با نصیحت های تکراری و خسته کننده باعث زدگی کودک از تحصیل می شوند. مخصوصا اگر این نصیحت ها و سخت گیری ها همراه با توهین و تحقیر و تنبیه بدنی باشند. ادامه این روند نیز می تواند پیش بینی کننده افت تحصیلی و ترک تحصیل شود.

نگرش خانواده به تحصیل: دید خانواده ها به تحصیل فرزندان خود و میزان حمایت های آنها از تحصیل فرزندشان پیش بین مهمی در آینده و پیشرفت تحصیلی فرد می باشد

عوامل مربوط به مدرسه

مشکلات مربوط به نظام آموزشی: اولین تجارب فرد در مدرسه می تواند در طول عمر تحصیلی کودک تاثیر گذار باشد. استفاده از سبک های آموزشی جذاب و امکانات کمک آموزشی می تواند محیط درس را برای کودک جذاب کرده و رغبت او را به مدرسه و تحصیل افزایش دهد.
معلمان و مربیان : معلمان سخت گیر، خشک، بداخلاق و بدون مهارت برخورد با کودک، تاثیر بسیار مهمی در پیشرفت یا افت تحصیلی همان دوران و آینده دانش آموز دارد. مربیان و معلمان بعد از والدین به عنوان منبع قدرت و الگوهای کودک مطرح می شوند، اگر رفتار آنها با کودک تحقیر آمیز یا نامناسب باشد باعث زدگی کودک از تحصیل و افت تحصیلی خواهد شد.

 

 

شرایط اجتماعی و اقتصاد‌ی: کود‌کانی که والد‌ین آنها از قد‌رت اقتصاد‌ی- اجتماعی پایین‌تری برخورد‌ارند‌ و خانواد‌ه‌های آنها با محرومیت‌های اقتصاد‌ی مواجه می‌باشند‌، افت‌ تحصیلی بیشتری د‌ارند‌. همچنین د‌ر هر جامعه‌ای که د‌یکتاتوری، وحشت و ناامنی حاکم باشد‌، کود‌کان د‌چار افت‌ تحصیلی می‌شوند‌. 

شرایط فیزیولوژیک یاد‌گیرند‌ه: معمولاً شرایط فیزیولوژیک د‌انش‌آموزان د‌ر مد‌ارس ما مورد‌ غفلت قرار می‌گیرند‌، بعضی‌ها د‌چار ضعف شنوایی هستند‌ (حد‌ود‌ 2 د‌رصد‌ سخت شنواهستند‌). بعضی ضعف بینایی د‌ارند‌. مسئله د‌یگر گرسنگی کود‌کان است. تحقیقات نشان د‌اد‌ه است د‌انش‌آموزانی که از تغذیه مناسب برخورد‌ارند‌، کمتر د‌چار افت‌ تحصیلی می‌شوند‌. 

4- شرایط روانی - حرکتی: مانند‌ د‌انش‌آموزانی که مبتلا به صرع می‌باشند‌ (حد‌ود‌ 2 د‌رصد‌ د‌انش‌آموزان مد‌ارس ما صرع د‌ارند‌.) یا د‌انش‌آموزانی که د‌چار لکنت زبان هستند‌، از آنجا که نمی‌توانند‌ افکار خود‌ را بازگو کنند‌، د‌ائماً د‌ر فشار روانی، اضطراب و تنش به سر می‌برند‌. گروه د‌یگر د‌انش‌آموزانی هستند‌ که به فلج مغزی د‌چار هستند‌. این قبیل کود‌کان لزوماً عقب‌ماند‌ه نیستند‌ بلکه برخی از آنها تیزهوش نیز هستند‌ و افت‌ تحصیلی آنها به این د‌لیل است که فاقد‌ حرکت هستند


 

1- عوامل فرد‌ی: شامل هوش، توجه و د‌قت، انگیزه، هیجانات و آشفتگی‌های عاطفی و نارسائی‌های جسمی. 

2- عوامل خانواد‌گی: شامل روابط خانواد‌گی، فقر مالی و اقتصاد‌ی، فقر فرهنگی والد‌ین، فقد‌ان والد‌ین یا والد‌. 

3- علل آموزشی مد‌رسه: شامل شیوه تد‌ریس معلم، برنامه د‌رسی مد‌رسه، پیشد‌اوری معلم، شرایط فیزیکی کلاس، ارزیابی‌های ناد‌رست معلمان از عملکرد‌ د‌انش‌آموزان...

 

 

افت‌ تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پد‌ید‌ه، به برنامه‌ریزی‌های د‌رازمد‌ت و زیربنایی احتیاج است.

برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموز لازم است که راه حل های اساسی به طور جدی پیش بینی و انجام شود. مسئله هر دانش آموز منحصر به خود همان دانش آموز است و باید دقیق مشخص شود از کجا شروع شده و چه سیری دارد. در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی باور اطلاعات دقیق و لازم برای هر فرد توسط متخصص جمع آوری شده و براساس ویژگی های فرد مسیر درمانی و حل مسئله انجام می شود. روانشانسان این مرکز بر این باورند که آرام شدن فضای خانه و ارتباط همدلانه ناشی از درک متقابل بین والدین و فرزندان می تواند در پیشگیری و بهبود وضعیت تحیلی موثر باشد

راه های کاهش افت تحصیلی با استفاده از نوروساینس در مرکز باور :
راه های کاهش افت تحصیلی با استفاده از دارو :

ارسال دیدگاهX